Všeobecné obchodní podmínky

pro smlouvy o dílo

1.Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností AIP spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 5617, 760 01 Zlín, IČ: 46902481 (dále jen „zhotovitel“) a druhými stranami (dále jen „objednatel“). 

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP také ustanoveními § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). VOP jsou základními podmínkami zhotovení díla pro objednatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy, ke které jsou připojeny, nebo v případě, že je na tyto VOP ve smlouvě odkázáno. Za připojení ke smlouvě se považuje též jejich připojení jakožto přílohy emailu, aniž by byly tyto VOP obsaženy ve stejném dokumentu jako smlouva.

Tyto VOP jsou taktéž nedílnou součástí všech smluv uzavřených ústní formou, pokud jsou oběma smluvním stranám známy. V případě, že je smlouva uzavřena v ústní formě či dokonce konkludentním způsobem, má zhotovitel právo obsah smlouvy písemně potvrdit. Učiní-li tak zhotovitel vůči objednateli v přesvědčení, že jeho potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy. To platí jen v případě, že odchylky uvedené v potvrzení mění skutečně ujednaný obsah smlouvy nepodstatným způsobem a jsou takového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě schválil, a za podmínky, že objednatel tyto odchylky neodmítne.

Případné odlišné podmínky objednatele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu zhotovitele.

2.Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně zhotovitel. 

Spotřebitel je ve smyslu ust. § 419 OZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Podnikatelem je ve smyslu ust. § 420 OZ osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 OZ se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Zakázkový list slouží jako doklad o předání díla objednateli, v případě osobního předání. V případě zaslání díla prostřednictvím dopravce slouží jako doklad o předání dopravní doklady a záznamy dopravce.

Vystavená faktura slouží zároveň jako zakázkový list v případě, že není tento vystavován samostatně a prokazuje předání díla objedntaeli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

3.Uzavření smlouvy

Jednotlivé smlouvy o dílo jsou uzavírány na základě písemné, e-mailové, telefonické nebo ústní objednávky objednatele.

Za řádnou objednávku, tj. návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 OZ se považuje pouze taková objednávka, která je takto objednatelem výslovně označena (např. v předmětu zprávy či v jejím obsahu) jako „závazná“, „konečná“, či jiným způsobem obdobného významu. V případě, že bude objednávka takto označena, považuje se odpověď, resp. přijetí objednávky, s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jí podstatně nemění podmínky objednávky, vždy za novou nabídku. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí objednávky se považuje vždy za novou nabídku. 

Objednávka objednatele musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

1.obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání objednatele; v případě spotřebitele jméno a příjmení

2.jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH); v případě spotřebitele není tento údaj potřebný

3.druh díla, který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku zhotovitele (nebo v kalkulaci od zhotovitele)

4.množství požadovaných kusů díla 

5.místo a požadovaný termín dodání

6.způsob dopravy a forma úhrady ceny produktů

Za řádné přijetí objednávky zhotovitelem ve smyslu ustanovení § 1740 OZ se považuje pouze takové přijetí objednávky, které je takto zhotovitelem výslovně označeno (např. v předmětu zprávy či v jejím obsahu) jako „závazné“, „konečné“, či jiným způsobem obdobného významu, takovým přijetím se rozumí i vystavení zakázkového listu. Za řádné přijetí objednávky se považuje i její faktické splnění zhotovitelem. Přijetí objednávky zhotovitelem s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jím podstatně nemění podmínky objednávky objednatele, se vždy považuje za nový návrh na uzavření smlouvy. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí objednávky zhotovitelem se považuje vždy za nový návrh na uzavření smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen přijmout takový nový návrh na uzavření smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výše uvedeného přijetí objednávky. Za bezvýhradné přijetí výše uvedeného přijetí objednávky se považuje zejména slovní vyjádření: „Potvrzujeme/Potvrzuji přijetí.“.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy řádné přijetí objednávky nabývá účinnosti.

V případě, že je smlouva uzavírána tak, že návrh na uzavření smlouvy i jeho přijetí jsou obsaženy v jediné listině, pak je smlouva uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní strany na této listině.

V případě, že k plnění smlouvy zhotovitelem je třeba součinnosti objednatele, přičemž objednatel se dostane do prodlení s poskytnutím své součinnosti, zejména objednatel nedodá podklady k tisku, nebo podklady pro tvorbu grafických návrhů ve stanovené lhůtě nebo je kvalita tiskových podkladů nedostačující, posouvá se konečný termín dodání o čas potřebný na opětovné zařazení objednávky do výroby, a dále zhotovitel v takovém případě neodpovídá za žádné škody vzniklé objednateli v důsledku jeho prodlení s dodáním pokladů a tedy následným posunutím termínu dodání.

Kupující se zavazuje dílo převzít a řádně zaplatit cenu díla v dohodnutých termínech.

4.Spotřebitelské smlouvy

Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm zhotovitel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, plní tímto zhotovitel svou informační povinnost stanovenou v ust. § 1820 OZ takto:

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku činí částku odpovídající částce účtované telefonním operátorem objednatele, provozovatelem poštovní přepravní služby, a v případě jiného zásobu komunikace částce odpovídající částce účtované poskytovatelem takové služby, kterou objednatel využije, 
 2. b) není vyžadována žádná záloha, nedohodou-li se smluvní strany ve smlouvě jinak,
 3. c) nejedná se o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění,
 4. d) nejedná se o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou 
 5. e) podmínky pro odstoupení jsou stanoveny ve VOP,
 6. f) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru je uveden dále ve VOP.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, dílo, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zhototvitel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Spotřebitel v případě odstoupení nese náklady spojené s vrácením díla zhotoviteli, a to ve výši odpovídající částce účtované poskytovatelem takové služby, kterou objednatel využije k vrácení díla.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zhotovitel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel dílo předá nebo prokáže, že dílo zhotoviteli odeslal.

Spotřebitel odpovídá zhotoviteli pouze za snížení hodnoty díla, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto dílem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

 1. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel je oprávněn k mimosoudnímu vyřizování jeho stížností se zhotovitelem všemi možnými prostředky komunikace. Není-li možné mimosoudní vyřešení sporu spotřebitele a zhotovitele, je spotřebitel oprávněn se obrátit na soud. Zhotoviteli nebyl stanoven orgán dohledu ani státního dozoru. Rozhodčí doložka uvedená v ust. čl. 10. VOP se pro spory se spotřebitelem neuplatní.

5.Ceny

Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

Provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

Cena díla je stanovena dle ceníku zhotovitele platného v době objednání díla, na základě kterého objednateli zpracuje zhotovitel cenovou kalkulaci s výhradou, že tato cenová kalkulace není závazná. Zhotovitel může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v případě rozpočtu s výhradou nezávaznosti, oč nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

Cenu díla může taktéž zhotovitel stanovit odhadem, Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Objednatel může v takovém případě od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.

Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Všechny ceny platí při opuštění podniku dodavatele („Ab Werk“, „Ex Works“) a nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení (nad rámec standardního balení podle článku 6), přepravní náklady a pojištění. Tyto náklady budou účtovány dle ceníků poskytovatelů těchto služeb.

Pokud není uvedeno, že se jedná o cenu včetně daně z přidané hodnoty, má se za to že je cena uvedena bez DPH.

V případě, že zhotovitel v rámci objednávky tvoří pro objednatele podklady k tisku (grafický návrh), a objednatel se se zhotovitelem nedohodne na vzhledu grafického návrhu, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit náklady, které mu s tvorbou grafického návrhu vznikly. 

Opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala součástí díla, postavení prodávajícího. Má se za to, že kupní cena věci je zahrnuta v ceně díla.

Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu této věci nesnižuje.

Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatečné přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.

6.Termín plnění

Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.

Dnem předání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí díla objednatelem prodávajícího provozovně zhotovitele. 

Pokud objednatel nepřevezme dílo ve sjednaném termínu a na sjednaném místě, je objednatel povinen hradit zhotoviteli skladné ve výši =500,- Kč za každý den prodlení s převzetím díla od osmého dne po sjednaném termínu převzetí.

7.Expedice a přechod rizika

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je dílo odesláno zabalené tak, aby se předešlo jeho poškození. Nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání dopravci či objednateli.

8.Vadné a pozdní plnění

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla dle § 2106 a násl. OZ a § 2158 a násl. OZ.

Objednatel je povinen prohlédnout dílo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na díle. Při osobním odběru díla je povinen prohlédnout jej neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li objednatel u díla vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zhotoviteli neprodleně oznámit. 

Při dodání díla prostřednictvím dopravce je objednatel povinen uplatnit nároky z vad do 5 pracovních dnů od předání díla dopravcem. Objednatel je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u zhotovitele písemně, s popisem vady. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo

 1. a) na odstranění vady dodáním nového díla bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) na odstranění vady opravou díla,
 3. c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li objednatel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z ceny díla nebo neodstoupí od smlouvy, může zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může zhotovitel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí objednateli způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li zhotovitel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.

Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového díla, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady díla,
 2. b) použil-li objednatel dílo ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li objednatel nemožnost vrácení díla v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li objednatel dílo ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li dílo při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí objednatel zhotoviteli, co ještě vrátit může, a dá zhotoviteli náhradu do výše, v níž měl z použití díla prospěch.

Neoznámil-li objednatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

9.Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně zhotovitele, zhotovitel vystaví fakturu po dodání díla objednateli. Splatnost faktur je 14 dní od vystavení, pokud se zhotovitel s objednatelem písemně nedohodnou na jiném termínu splatnosti. V pochybnostech se má za to, že objednatel fakturu obdržel 3 pracovní den po jejím odeslání objednateli. Objednatel je povinen uhradit fakturu v plné výši, bez jakýchkoliv slev, do termínu uvedeném na faktuře. Sporné částky se neodpočítávají z platby, pokud k tomu nedal zhotovitel předem souhlas.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, se zavazuje objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně za každý den prodlení z dlužné částky do zaplacení celé fakturované částky.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je dílo majetkem zhotovitele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na objednatele. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání díla. Objednatel se zavazuje umožnit odebrání díla pracovníkům zhotovitele.

Povinnost objednatele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním díla není dotčena odstoupením od smlouvy.

10.Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné okamžikem, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě vážného porušení povinností objednatelem, a to zejména v případě pozdního dodání podkladů ze strany objednatele

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit také v případě, kdy objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.

11.Jiná ustanovení

V případě, že objedntelem je podnikatel, smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vzniklé ze smlouvy a/nebo v souvislosti s ní se strany zavazují řešit v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, před jediným rozhodcem, Mgr. Danielem Jandou, nar. 01.04.1971, bytem Brno, Fillova 105/8, PSČ 638 00, doručovací adresa Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada spravedlnosti.

Náklady rozhodčího řízení tvoří:

 1. a) poplatek za rozhodčí řízení ve výši tři (3) % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč, maximálně však 50.000,- Kč. Poplatek představuje odměnu rozhodce. Na odůvodněnou žádost může rozhodce poplatek snížit;
 2. b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.

Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanoveni Občanského soudního řádu. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.

Tyto VOP může v souladu s ust. § 1752 OZ zhotovitel změnit, v případě, že dojde ke změně právní úpravy či jejího výkladu pouze takovým způsobem, aby tyto VOP byly v souladu s platnou právní úpravou. V takovém případě je zhotovitel povinen zaslat objednateli oznámení, která ustanovení VOP a jakým způsobem se mění, přičemž objednatel je oprávněn do 14-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení změny VOP písemně odmítnout a z tohoto důvodu smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž je písemná výpověď doručena zhotoviteli.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami, přírodními katastrofami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně zhotovitele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů zhotovitele. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže objednatel odmítnout.

Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit zhotoviteli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele vůči objednateli stávají splatnými v den, kdy se zhotovitel o této platební neschopnosti dozvěděl. Zhotovitel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného díla.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud objednatel odepře či zmaří doručení listiny od zhotovitele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Objednatel tímto uděluje souhlas zhotoviteli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Objednatel tímto dává zhotoviteli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek zhotovitele.

Informace a rady ohledně technické aplikace a specifikací produktů, poskytujeme ústně, nebo písemně podle svých nejlepších vědomostí, avšak nezávazně a s vyloučením jakékoliv odpovědnosti. Objednatel není osvobozen od povinnosti otestovat naše výrobky a jejich vhodnost pro zamýšlené použití a účel. Zodpovědnost za použití našich výrobků v shodě s předpisy a nařízeními, které vydávají státní orgány, přináleží objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je majitelem autorských práv na veškeré podklady, které zhotoviteli předá, a nese odpovědnost za veškeré následky a případné škody při porušení autorských práv.

Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé obchodní smlouvy, pokud se strany nedohodli písemně na změně, případně na vyloučení těchto VOP. VOP jsou volně přístupné v provozovně zhotovitele a na internetových stránkách www.aiptisk.cz. Objednatel prohlašuje, že se s VOP seznámil a že s nimi souhlasí v celém rozsahu.