AIP spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky
platné od 1. 6. 2016


Článek  I.
Úvodní ustanovení

 1. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti AIP spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 5617, 760 01 Zlín, IČ: 46902481, e-mail:aip@aiptisk.cz, tel. +420 724 302 058 (dále jen „zhotovitel“), kterými se řídí všechny smluvní vztahy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Tyto všeobecné obchodní podmínky také dále obsahují reklamační řád, který upravuje práva objednatele z vadného plnění vůči zhotoviteli. Tento reklamační řád se nevztahuje na zhotovení díla jinému podnikateli, pokud je při uzavření smlouvy z okolností zřejmé, že se provedení díla týká podnikatelské činnosti objednatele. 
 2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy, ke které jsou připojeny, nebo v případě, že je na tyto VOP ve smlouvě odkázáno. Za připojení ke smlouvě se považuje též jejich připojení jakožto přílohy emailu, aniž by byly tyto VOP obsaženy ve stejném dokumentu jako smlouva. Jedná-li se o spotřebitele, jsou tyto VOP součástí smlouvy, byl-li s nimi spotřebitel seznámen. Tyto VOP jsou taktéž nedílnou součástí všech smluv uzavřených ústní formou, pokud jsou oběma smluvním stranám známy.


Článek  II.
Vymezení základních pojmů

 1. Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen jako „OZ“).
 2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
 3. Objednatelem se rozumí zákazník v případě, že je objednatelem podnikatel, nebo spotřebitel.

 

Článek  III.
Uzavření smlouvy

 1. Jednotlivé smlouvy o dílo jsou uzavírány na základě písemné, e-mailové, telefonické nebo ústní objednávky objednatele.
 2. V případě, že je smlouva uzavřena v jiné než písemné formě, má zhotovitel právo obsah smlouvy písemně potvrdit. Učiní-li tak zhotovitel vůči objednateli v přesvědčení, že jeho potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy. To platí jen v případě, že odchylky uvedené v potvrzení mění skutečně ujednaný obsah smlouvy nepodstatným způsobem a jsou takového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě schválil, a za podmínky, že objednatel tyto odchylky neodmítne. Případné odlišné obchodní podmínky objednatele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu zhotovitele.
 3. Objednávka objednatele musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
 • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání objednatele; v případě spotřebitele jméno a příjmení;
 • jeho IČO (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH); pokud je objednatel podnikatelem;
 • druh díla, který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku zhotovitele (nebo v kalkulaci od zhotovitele)
 • bližší specifikaci díla
 • množství požadovaných kusů díla 
 • místo a požadovaný termín dodání
 • způsob dopravy a forma úhrady ceny produktů
  1. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu objednatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný objednateli.

 

 • Za řádnou objednávku, tj. návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 OZ se považuje pouze taková objednávka, která je takto objednatelem výslovně označena (např. v předmětu zprávy či v jejím obsahu) jako „závazná“, „konečná“, či jiným způsobem obdobného významu. V případě, že bude objednávka takto označena, považuje se odpověď, resp. přijetí objednávky, s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jí podstatně nemění podmínky objednávky, vždy za novou nabídku. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí objednávky se považuje vždy za novou nabídku.

 

 1. Za řádné přijetí objednávky zhotovitelem ve smyslu ustanovení § 1740 OZ se považuje pouze takové přijetí objednávky, které je takto zhotovitelem výslovně označeno (např. v předmětu zprávy či v jejím obsahu) jako „závazné“, „konečné“, či jiným způsobem obdobného významu, takovým přijetím se rozumí i vystavení zakázkového listu. Přijetí objednávky zhotovitelem s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jím podstatně nemění podmínky objednávky objednatele, se vždy považuje za nový návrh na uzavření smlouvy. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí objednávky zhotovitelem se považuje vždy za nový návrh na uzavření smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen přijmout takový nový návrh na uzavření smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výše uvedeného přijetí objednávky. Za bezvýhradné přijetí výše uvedeného přijetí objednávky se považuje zejména slovní vyjádření: „Potvrzujeme/Potvrzuji přijetí.“ I pozdní přijetí nového návrhu smlouvy má účinky včasného přijetí, pokud zhotovitel bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí objednatele, že přijetí považuje za včasné, nebo se začne chovat ve shodě s objednávkou.
 2. V případě, že je smlouva uzavírána tak, že návrh na uzavření smlouvy i jeho přijetí jsou obsaženy v jediné listině, pak je smlouva uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní strany na této listině.
 3. Je-li smlouva uzavírána distančně, náklady na prostředky komunikace na dálku činí částku odpovídající částce účtované telefonním operátorem objednatele, provozovatelem poštovní přepravní služby, a v případě jiného způsobu komunikace částce odpovídající částce účtované poskytovatelem takové služby, kterou objednatel využije. Tyto náklady hradí spotřebitel.

 

Článek  IV.
Cena za dílo

 1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla, přičemž zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úhradu přiměřené zálohy. Pakliže zhotovitel bude žádat zálohu, je povinen o tomto spotřebitele informovat ještě před uzavřením smlouvy. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. 
 2. Provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
 3. Cena díla je stanovena dle ceníku zhotovitele platného v době objednání díla, na základě kterého objednateli zpracuje zhotovitel cenovou kalkulaci s výhradou, že tato cenová kalkulace není závazná. Zhotovitel může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v případě rozpočtu s výhradou nezávaznosti, oč nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.
 4. Cenu díla může taktéž zhotovitel stanovit odhadem. Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Objednatel může v takovém případě od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.
 5. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.
 6. Všechny ceny platí při opuštění podniku dodavatele („Ab Werk“, „Ex Works“) a nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení (nad rámec standardního balení podle článku V.), přepravní náklady a pojištění. Tyto náklady budou účtovány dle ceníků poskytovatelů těchto služeb. Zhotovitel tímto spotřebitele informuje o tom, že doložka Ex Works (zkratka v angličtině EXW, česky pak ze závodu) je mezinárodní dodací doložka Incoterms. Tato doložka stanoví, že náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v závodě dodavatele, a to okamžitě, je-li zboží připraveno kupujícímu k odebrání.
 7. Pokud není uvedeno, že se jedná o cenu včetně daně z přidané hodnoty, má se za to že je cena uvedena bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH. 
 8. V případě, že zhotovitel v rámci objednávky tvoří pro objednatele podklady k tisku (grafický návrh), a objednatel se se zhotovitelem nedohodne na vzhledu grafického návrhu, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit náklady, které mu s tvorbou grafického návrhu vznikly. 
 9. Opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala součástí díla, postavení prodávajícího. Má se za to, že kupní cena věci je zahrnuta v ceně díla.
 10. Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu této věci nesnižuje.
 11. Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatečné přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.

 

Článek  V.
Termín plnění

 1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
 2. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
 3. Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.
 4. Dnem předání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí díla objednatelem prodávajícího provozovně zhotovitele. 
 5. Pokud objednatel nepřevezme dílo ve sjednaném termínu a na sjednaném místě, je objednatel povinen hradit zhotoviteli skladné ve výši =500,- Kč za každý den prodlení s převzetím díla od osmého dne po sjednaném termínu převzetí.
 6. Zhotovitel upozorňuje spotřebitele, že bez výslovného pokynu spotřebitele nezapočne s plněním díla dříve, než po uplynutí čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. O tuto dobu se prodlužuje termín  plnění. Pokud zhotovitel provede dílo na základě výslovného pokynu spotřebitele ještě před uplynutím této lhůty, nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy.
 7. Pokud není smluvně domluven způsob balení, je dílo odesláno zabalené tak, aby se předešlo jeho poškození. Nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání dopravci či objednateli.

 

Článek  VI.
Platební podmínky

 1. Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně zhotovitele nebo není-li dílo odesíláno na dobírku, zhotovitel vystaví fakturu po dodání díla objednateli. Splatnost faktur je 14 dní od vystavení, pokud se zhotovitel s objednatelem písemně nedohodnou na jiném termínu splatnosti. V pochybnostech se má za to, že objednatel fakturu obdržel 3 pracovní den po jejím odeslání objednateli. Objednatel je povinen uhradit fakturu v plné výši, bez jakýchkoliv slev, do termínu uvedeném na faktuře. Sporné částky se neodpočítávají z platby, pokud k tomu nedal zhotovitel předem souhlas.
 2. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, se zavazuje objednatel  uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně za každý den prodlení z dlužné částky do zaplacení celé fakturované částky. To neplatí pro spotřebitele.
 3. Povinností objednatele zaplatit smluvní pokutu není dotčena jeho povinnost k úhradě úroku z prodlení či náhradě škody.

 

Článek  VII.
Odstoupení od smlouvy

 1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem, těmito VOP nebo bylo-li to ujednáno, přičemž odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné okamžikem, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.
 2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě vážného porušení povinností objednatelem, a to zejména v případě pozdního dodání podkladů ze strany objednatele nebo v případě, ocitne-li se objednatel v prodlení s platbou jakékoliv části ceny delším než pět kalendářních dnů. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také tehdy, je-li vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení.
 3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit také v případě, kdy objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.
 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, použil-li zhotovitel při uzavírání výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran nebo byla-li smlouva uzavřena mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o (a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, (b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo (c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Spotřebitel je oprávněn při odstoupení od smlouvy využít následující vzorový formulář:

„Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát AIP spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 5617, 760 01 Zlín, IČ: 46902481 e-mail aip@aiptisk.cz

– Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o zhotovení tohoto díla: (*)

– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– Číslo účtu, kam žádám vrátit kupní cenu (doporučený údaj):

– Tel. kontakt (doporučený údaj):

– Datum“

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.“

 1. Spotřebitel v případě odstoupení nese náklady spojené s vrácením díla zhotoviteli, a to ve výši odpovídající částce účtované poskytovatelem takové služby, kterou objednatel využije k vrácení díla.
 2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, dílo, které od něho obdržel.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zhotovitel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je provedení díla a  zhotovitel s plněním díla na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel zhotoviteli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění. 
 5. Spotřebitel odpovídá zhotoviteli pouze za snížení hodnoty díla, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto dílem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Článek  VIII.
Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel je oprávněn obrátit se ve věci mimosoudního vyřizování jeho stížností se zhotovitelem na orgán mimosoudního řešení sporů a mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, kterým je Česká obchodní inspekce. Internetové stránky České obchodní inspekce, na kterých lze nalézt bližší informace, jsou adr.coi.cz. Není-li možné mimosoudní vyřešení sporu spotřebitele a zhotovitele, je spotřebitel oprávněn se obrátit na místně příslušný obecný soud.

 

Článek IX.

Ochrana osobních údajů

Objednatel tímto uděluje souhlas zhotoviteli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Objednatel tímto dává zhotoviteli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek zhotovitele. Zhotovitel upozorňuje objednatele, že objednatel může svůj souhlas s využitím svého elektronického kontaktu kdykoliv odvolat.